Protecția datelor cu caracter personal 

 

Informare privind Politica Casa Remediilor Naturale SRL de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

 

Vă mulțumim pentru accesarea acestei secțiuni!

 

 

1. Informații generale

 

Conținutul website-ului (magazinului nostru online) www.nremediinaturale.ro(denumit în continuare Site / Magazin online) este proprietatea exclusivă a societății Casa Remediilor Naturale SRL (denumită în continuare Casa Remediilor Naturale) cu sediul în București, Bd. Timișoara nr. 9A, bloc. B4, etaj 1, apt. 22, 8 MP, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1154/2012, având cod unic de înregistrare 29658765, telefon: 0723.61.82.84 / 0723.19.25.87, email: office@nremediinaturale.ro.

 

În calitate de operator de date cu caracter personal, Casa Remediilor Naturale urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare “GDPR”).

 

În cadrul operațiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal, Casa Remediilor Naturale ține seama de reglementările legale în materia protecției datelor cu caracter personal, respectă și aplică principiile care stau la baza protecției datelor cu caracter personal și asigură integritatea, confidențialitatea și securitatea acestora prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate, precum și măsuri tehnice de securitate.

 

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu 25 mai 2018 și are ca scop informarea dumneavoastră într-o manieră inteligibilă, simplă și concisă, cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și informații privind scopul secundar al prelucrării, în cazul în care datele vor fi prelucrate și într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate inițial de către operator.

 

Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu Casa Remediilor Naturale SRL / site-ul www.nremediinaturale.ro, în calitate de posibili sau actuali clienți. Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal de către Casa Remediilor Naturale. De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal și face anumite alegeri cu privire la modul în care acestea sunt utilizate. Casa Remediilor Naturale își rezervă dreptul de a actualiza prezenta Politica privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, conform legislației aplicabile în materie.

 

Această informare este publică începând cu 25 Mai 2018 și se aplică website-ului / magazinului nostru: www.nremediinaturale.ro și e-mail-ului nostru: office@nremediinaturale.ro.

 

2. Definiții

 

Date cu caracter personal”, potrivit GDPR, înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoana identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, prenume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare „a prelucra”) înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 

Vizitator” înseamnă orice persoana care accesează sau utilizează Site-ul www.nremediinaturale.ro.

 

3. Categoriile de date cu caracter personal colectate și prelucrate

 

Societatea noastră colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel că aveți control complet asupra informațiilor pe care ni le oferiți. Sursa colectării datelor cu caracter personal:

-  Website-ul www.nremediinaturale.ro prin formularele de creare cont, de comandă, de înregistrare la newsletter-ul nostru, aflate pe pagina de internet http://www.nremediinaturale.ro/contact; 

- Mesaje e-mail, mesaje text și alte mesaje electronice ca urmare a interacțiunilor prin intermediul comunicării electronice dintre dumneavoastră și Casa Remediilor Naturale.

 

Datele cu caracter personal colectate sunt: numele și prenumele dumneavoastră, adresa de livrare și / sau facturare; adresa de e-mail (necesară și pentru abonarea la Newsletter, în situația în care doriți și acest lucru), numărul dumneavoastră de telefon, nume de utilizator și parola și nr. de client (pentru conturile create pe pagina de internet) și opțional data nașterii (această informație nefiind obligatorie).   

 

Date ale altor persoane: în eventualitatea în care doriți să comandați produse care să fie livrate altor persoane și ne comunicați numele acestora (și celelalte date necesare livrării comenzii) trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne comunica aceste date și că persoana în cauză a fost anunțată, informată și este de acord, pentru ca noi să putem să prelucrăm acele date conform acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest context aveți obligația de a vă asigura că persoana fizica respectivă cunoaște politica noastră privind datele cu caracter personal, identitatea noastră și cum ne poate contacta. Vă rugam ca înainte de a ne comunica nouă orice dată cu caracter personal să anunțați persoana cu privire la intenția dumneavoastră și să o îndrumați să lectureze acești termeni și condiții, în special cu privire la drepturile pe care le are.

 

4. Scopurile prelucrărilor de date cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal menționate mai sus, furnizate cu ocazia derulării relațiilor cu societatea noastră, în contextul creării contului web, completării formularelor online, comenzilor efectuate, abonarea la Newsletter, pot fi prelucrate, în măsura permisă sau impusă de legislația aplicabilă, de Casa Remediilor Naturale, în baza următoarelor scopuri și temeiuri:

 

i. Pentru prestarea serviciilor furnizate de societatea noastra și anume:

a) crearea și administrarea contului în cadrul magazinului online www.nremediinaturale.ro;

b) prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea / confirmarea, facturarea și expedierea acestora;

c) soluționarea eventualelor anulări sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau la produsele achiziționate;

d) returnarea produselor, conform prevederilor legale;

e) rambursarea contravalorii  produselor, conform prevederilor legale;

f) asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzile dumneavoastră sau la produsele din magazinul nostru.

 

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru aceste scopuri este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (încheierea și executarea contractului dintre părți, ca urmare a comenzii plasate în cadrul magazinului online în scopul de a vă fi livrată o comandă, procesare retur, rambursare, contactare dacă nu ați fost găsit la adresa de livrare).

 

ii. Pentru comunicări de marketing

În situația în care ați optat să fiți abonat la newsletter, având în vedere că dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează, în baza consimțământului dumneavoastră, vă putem trimite newslettere conținând informații generale și / sau tematice sau informații cu privire la oferte sau promoții. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate, în mod excepțional, prin mijloace precum mesaje e-mail sau / și SMS. Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment, prin simpla accesare a link-ului de „dezabonare” de la subsolul fiecărui newsletter.

Retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

 

iii. Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale: utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, ținerea evidențelor, protecția consumatorilor, alte obligații pe care legislația ni le impune; soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date;

 

  1.   Pentru gestiunea financiar - contabilă: utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor financiar - contabile și fiscale, inclusiv întocmirea evidențelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile - bonuri, facturi, chitanțe; pentru recuperarea, judiciară sau extrajudiciară, a sumelor de bani de la dumneavoastră ori pentru restituirea unor sume către dumneavoastră, pentru elaborarea rapoartelor financiare.

 

v. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

- măsuri de protecție a securității site-ului web și a utilizatorilor magazinului www.nremediinaturale.ro;

- măsuri de prevenire și detectare a amenințărilor de securitate și a tentativelor de fraudare;

- constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Casa Remediilor Naturale SRL în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;

- gestionarea oricăror cereri, reclamații, sugestii.

 

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm ca toate măsurile pe care le luam garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

 

5. Temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia sau a mai multora dintre temeiurile juridice de mai jos:

- Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră ca temei juridic pentru colectarea, stocarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum este permis de legea aplicabila;

- Prelucrarea este necesară în vederea încheierii și executării contractului în care dumneavoastră sunteți parte;

- Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;

- Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;

- Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale societății Casa Remediilor Naturale sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

 

6. Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Casa Remediilor Naturale va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare sau permisă de legislația aplicabilă, la care se adaugă durata:

- oricărei perioade de păstrare reglementate prin anumite acte normative ori perioade de prescripție aplicabilă (oricărei perioade în cursul căreia o persoana, autoritate fiscala, organ de urmărire penală sau altă autoritate publică ar putea formula o acțiune legală împotriva noastră sau controla raporturile juridice dintre Casa Remediilor Naturale și dumneavoastră), oricare este mai lungă și, după caz,

- o perioadă suplimentară de 6 (șase) luni de la sfârșitul perioadei de prescripție aplicabilă, astfel încât să avem certitudinea că nu au fost inițiate acțiuni împotriva Casa Remediilor Naturale în cursul termenului de prescripție aplicabil, și

- în cazul în care sunt formulate plângeri sau acțiuni împotriva Casa Remediilor Naturale, este posibil să continuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe perioada necesară apărării drepturilor noastre în fața autorității sau după caz, a instanței.

 

În cursul termenelor de prescripție, precum și ulterior, până la ștergerea datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora va fi restrânsă la activitatea de păstrare a datelor, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate, cu excepția cazului în care datele trebuie revizuite în legătură cu orice reclamație sau orice altă obligație ce rezultă din legislația aplicabilă.

 

După încheierea perioadelor mai sus menționate, fiecare în măsura în care este aplicabilă, vom elimina / șterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat în baza acestora.

În situația în care doriți închiderea/ștergerea contului, acesta nu va fi șters în mod automat, ci această cerere de ștergere va fi soluționată de Casa Remediilor Naturale în termen de cel mult o lună de la data înregistrării cererii, potrivit dispozițiilor legale incidente, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

În cazul abonaților la newsletter și prelucrarea datelor în scop de marketing, Casa Remediilor Naturale va prelucra datele până la momentul la care persoana vizata își retrage consimțământul sau își exercită dreptul de opoziție potrivit legii.

 

7. Dezvăluirea datelor în temeiul unei obligații legale

 

Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe persoane:

- atunci când acest lucru este impus prin legislația aplicabilă,

- ca urmare a solicitărilor din partea unei instanțe de judecată sau a unei autorități publice competente.

 

8. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Casa Remediilor Naturale poate dezvălui anumite categorii de date cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

- reprezentanților societății Casa Remediilor Naturale,

- furnizorilor de servicii: societăți care prestează servicii în favoarea societății Casa Remediilor Naturale în vederea  desfășurării activității: furnizori de servicii de curierat, contabili, furnizori de servicii IT, etc.,

- instanțelor de judecată, autorităților de aplicare a legii, autorităților publice de reglementare sau avocați sau altor persoane, dacă se dovedește necesar în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție (în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apară un interes legitim).

 

Furnizorilor de servicii și personalului acestora li se permite accesul la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în numele și pe seama noastră doar în legătură cu sarcinile specifice contractate, în baza instrucțiunilor noastre, impunându-li-se menținerea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal prin contractele încheiate cu aceștia și, după caz, prin lege. În măsura în care va fi necesar, veți putea solicita și obține o listă a furnizorilor de servicii care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

9. Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către o țară  terță și nici nu vor fi prelucrate într-o țară terță.

 

10. Securitatea datelor cu caracter personal

 

Acordăm o importanță deosebită confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și înțelegem să asigurăm siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare a acestora. În acest sens, implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

 

Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal sau în format tipărit. Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat și respectăm standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal.

 

Transmisia datelor dumneavoastră cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

 

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dumneavoastră alegeți să le distribuiți în domeniul public. Din păcate, transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigura, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Chiar dacă Casa Remediilor Naturale depune toate diligențele pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, securitatea datelor nu poate fi garantată în timpul transmiterii acestora către Casa Remediilor Naturale prin e-mail ori prin intermediul website-ului nostru. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Este important ca și dumneavoastră să îndepliniți un rol activ în ceea ce privește menținerea securității și siguranței datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, ar trebui să utilizați setările și funcțiile de control al confidențialității ale browser-ului de Internet.

 

11. Furnizarea datelor cu caracter personal

 

Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea / executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de Casa Remediilor Naturale prin intermediul magazinului online, de a naviga pe Site-ul www.nremediinaturale.ro și de a beneficia de facilitățile oferite pe acest spațiu.

 

Refuzul furnizării datelor cu caracter personal are drept consecință imposibilitatea de a beneficia de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului. Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

 

12. Drepturile dumneavoastră legale

 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact menționate mai jos. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

 

  1. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului făcut în magazinul nostru. În caz contrar, ne rezervam dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

 

Durata de răspuns. Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă, vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.

 

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 

- dreptul la informare - aveți dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Casa Remediilor Naturale, în conformitate cu cerințele legale; informarea se realizează și prin prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 

- dreptul de acces la date - aveți dreptul de a obține, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate, precum și detalii privind activitățile de prelucrare (cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgam și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare). Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă rezonabilă, în baza costurilor administrative;

 

- dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, respectiv de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora;

 

- dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - aveți dreptul de a ne solicita  să vă ștergem datele cu caracter personal care vă privesc, dar numai în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ), sau dați curs unui drept legal de a vă opune sau ne revine o obligație legală în acest sens.

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Vă rugăm să aveți în vedere ca, înaintea exercitării acestui drept, să vă descărcați informațiile aferente contului dumneavoastră înregistrat pe site-ul www.nremediinaturale.ro și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate de la magazinul nostru, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dumneavoastră sau către o altă persoană fizică sau juridică. În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a vă exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente iar compania noastră va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 

- dreptul la restricționarea prelucrării datelor - aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite scopuri, prevazute de lege, în condițiile legale;

 

- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise unui alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, fără obstacole din partea noastra;

 

- dreptul de opoziție - aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în ceea ce privește activitățile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

 

Dacă vă veți exercita dreptul de opoziție, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune vreun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.

 

-  dreptul de a nu fi supus unei decizii automate - aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în alt mod similar într-o măsură semnificativă.

 

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastră, este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dumneavoastră sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit;

 

- dreptul de a vă retrage consimțământul - aveți dreptul de a vă retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

 

- dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere - aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bdul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sector 1, cod poștal 010336, +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro, inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro pentruexercitarea și apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în materie, fără a se aduce atingere posibilității de a vă adresa instanței de judecată.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate transmițându-ne un mesaj e-mail la adresa office@nremediinaturale.ro sau scriindu-ne la Casa Remediilor Naturale SRL, cu sediul în București, Bd. Timișoara nr. 9A, bloc. B4, etaj 1, apt. 22, 8 MP, sector 6, cod poștal 061302, anexând o copie a cărții dumneavoastră de identitate sau detalii echivalente. În toate cazurile, vom putea întreprinde demersuri suplimentare în vederea identificării dumneavoastră.

 

Dacă cererea este înaintată de o alta persoana, fără a face dovada că cererea este făcută în mod legitim în numele dumneavoastră, sau în cazul în care identitatea nu vă poate fi verificată, cererea va fi respinsă. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice informații de identificare furnizate nouă vor fi prelucrate numai în conformitate cu, și în măsura permisă de legislația aplicabilă.

 

13. Fișiere de tip cookie/tehnologii similare

 

Pentru buna funcționare a magazinului nostru online și pentru a asigura protecția împotriva fraudelor, site-ul folosește fișiere de tip cookie. Vă puteți gestiona consimțământul prin intermediul browser-ului dumneavoastră, astfel încât să refuzați toate sau unele aplicații de tip cookie/tehnologii similare sau care să vă alerteze în momentul în care acestea sunt utilizate. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul www.nremediinaturale.ro.   

 

14. Modificări ale prezentei Politici

 

Această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi actualizată din când în când. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment, în principal determinate de orice obligații legale care vor deveni aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. Vă rugăm să verificați adresa https://nremediinaturale.ro/politica-prelucrare-date pentru a vă informa cu privire la orice variantă actualizată a politicii noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.